Föreningsintyg

Föreningsintyg

För medlemmen:

För att ansöka om vapenlicens för målskjutning med enhandsvapen, både nyanskaffning och förnyelse av tidsbegränsat tillstånd (5-årslicens), krävs ett s.k. föreningsintyg. Föreningsintyget styrker medlemskap i klubben, aktivitet, skjutskicklighet och behov av sökt vapen.  Blanketten för föreningsintyg (”Medlemskap i skytteförening PM 551.24 – Föreningsintyg”) kan laddas ner från polisens hemsida (länk). Blanketten fylls i av medlemmen själv och lämnas till klubbstyrelsen (kan mailas till sekreteraren@johannishuspsk.se).

Om ansökan gäller flera vapen (t. ex. vid förnyelse) krävs separat intyg för varje vapen. Separat intyg krävs även för andra licenspliktiga delar, exempelvis  växelsatser.

Tänk på att du måste ansöka om förnyelse av tidsbegränsat tillstånd hos polisen senast fyra veckor innan det blir ogiltigt (om inte annant anges på Polisens hemsida).

Tänk också på att du måste ha uppfyllt fodringarna för Svenska Pistolskytteförbundes guldmärke någon gång under de senaste två åren och att detta måste finnas dokumenterat. ”Guldmärkespärm” finns i klubbstugan.

För första vapnet krävs beslut vid styrelsesammanträde. För ytterligare enhandsvapen och för förlängning av tidsbegränsat tillstånd kan klubbens ordförande eller sekreterare själv underteckna intyget.  Klubbstyrelsen skickar sedan undertecknat intyg via e-post direkt till Polismyndigheten Region Syd med kopia till medlemmen.

Handlingsregler för klubbstyrelsen:

Klubben tillämpar Svenska Pistolskytteförbundets handlingsregler enligt Bilaga 8 av skjuthandboken och Svenska Skyttesportförbundets vapenpolicy. Efter anpassning till klubbens verksamhet lyder reglerna som följer:

Intyg om behov av enhandsvapen skall endast utfärdas till aktiva medlemmar enligt nedanstående:

 1. Ny medlem i föreningen tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap (=att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet) samt betalda föreningsavgifter.
 2. Förening kan endast utfärda intyg om aktivitet för vapen som används i föreningens verksamhet.
 3. Första vapnet i kaliber .22 (5,6x15R)
 4. Grovkalibriga vapen tidigast efter tolv (12) månaders aktivt medlemskap.
 5. Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets regelverk (Skjuthandboken) och/eller Svenska Skyttesportförbundets vapenpolicy för aktuell gren/grenar.
 6. Om tveksamhet råder beträffande vapnets lämplighet skall Förbundet kontaktas.
 7. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser.
 8. Medlemmen skall ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på begäran t.ex. medverkat som tävlingsfunktionär eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt ha visat ett aktivt intresse för föreningen.
 9. Medlemmen skall ha deltagit i Pistolskytteförbundets utbildning för Pistolskyttekortet samt blivit godkänd i slutprovet för detta kort.
 10. Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke eller, för innehavare av guldmärket, uppfyllt fordringarna för årtalsmärke under något av de senaste två åren.Anmärkning: Alternativt uppfyllt fordringarna för Svenska Skyttesportförbundets silvermärke i sport-, grov- eller fripistol under något av de senaste två kalenderåren.
 11. Intyget skall utfärdas av föreningens styrelse vid styrelsesammanträde, eller, efter protokollförd delegation, av föreningens ordförande eller sekreterare. Utfärdade intyg skall under alla omständigheter protokollföras.
 12. Alla intyg skall sändas direkt till polismyndighetens tillståndsenhet.
 13. Medlem som flyttat över från en förening till en annan får tillgodogöra sig tiden (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första föreningen.
 14. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen vägra utfärda intyg beträffande behov. På begäran skall vägran motiveras.

Aktivt medlemskap

 För definition av aktivt medlemskap stöder sig klubben på Rikspolisstyresens föreskrifter och allmänna råd (FAP 551-3 – RPSFS 2009:13, FAP 551-3 – PMFS 2016:4). Dessa lyder i korthet som följer:

För första vapnet:

För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som inte sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning:

 • ha varit medlem i klubben i minst sex månader och
 • under de senaste sex månaderna ha deltagit i klubbens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat sammanslutningen i externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst två gånger per månad.

För ytterligare enhandsvapnen och för förnyelse av tidsbegränsat tillstånd:

För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning:

 • ha varit medlem i klubben i minst sex månader och
 • under de senaste sex månaderna ha deltagit i klubbens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat sammanslutningen i externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad
 • samt tränat eller tävlat med sökt vapen minst fyra gånger per år under de senaste två åren (endast vid förnyelse av tidsbegränsat tillstånd)

Loggbok

För att styrka kraven på aktivitet måste medlemmen föra individuell loggbok över tränings- och tävlingstillfällen. Även individuell träning bör dokumenteras. Det finns ännu så länge inga speciella krav på hur loggboken ser ut mer än att det av loggboken framgår:

 • vem uppgifterna avser,
 • datum,
 • plats,
 • skytteaktivitet,
 • vilket eller vilka vapen som har använts vid respektive tränings- eller tävlingstillfälle och
 • vem som styrker uppgifterna, t.ex. skjutledarens signatur.
Det finns även en färdig skytteloggbok med förtryckta formulär att beställa från Svenska Pistolskytteförbundet:

Referenser och länkar

 • Svenska Pistolskytteförbundet: Skjuthandbok, Upplaga 2016, 2016-01-01 (länk)
 • Svenska Pistolskytteförbundet: Riktlinjer avseende ny FAP och nytt föreningsintyg,
  SPSF 2016-10-04, Dnr 901:031/16 (länk)
 • Svenska Skyttesportförbundets handlingsregler för föreningars utfärdande av föreningsintyg för vapenlicens, Augusti 2014 (länk)
 • Polisen: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen,
  a RPSFS 2009:13, FAP 551-3, 1 juni 2009 (länk)
 • Polisen: Polismyndighetens föreskrifter om ändring i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2009:13, FAP 551-3) om vapenlagstiftningen,
  PMFS 2016:4, FAP 551-3, 12 juli 2016 (länk)